XUYÊN KHÔNG HÁN HIẾN ĐẾ: THỪA TƯỚNG, TRẪM THẬT KHÔNG BIẾT PHÁP THUẬT (XUYÊN VIỆT HÁN HIẾN ĐẾ: THỪA TƯƠNG, TRẪM CHÂN BẤT HỘI PHÁP THUẬT) - 穿越汉献帝:丞相,朕真不会法术

Xuyên Không Hán Hiến Đế: Thừa Tướng, Trẫm Thật Không Biết Pháp Thuật (Xuyên Việt Hán Hiến Đế: Thừa Tương, Trẫm Chân Bất Hội Pháp Thuật)  - 穿越汉献帝:丞相,朕真不会法术
Xuyên Không Hán Hiến Đế: Thừa Tướng, Trẫm Thật Không Biết Pháp Thuật (Xuyên Việt Hán Hiến Đế: Thừa Tương, Trẫm Chân Bất Hội Pháp Thuật)  - 穿越汉献帝:丞相,朕真不会法术
Tác giả
Tình trạng
Đang ra
Thể loại
Lịch Sử
Nguồn
Đang cập nhật
Lượt xem
176
Đánh giá
1 2 3 4 5

Bác sĩ thú y Lưu Nhất Phu xuyên không đến Hán mạt, hóa thân thành Hán Hiến Đế, đối mặt Tào Tháo đề binh thượng lạc, đối Hán triều gần đất xa trời, đối thiên hạ sụp đổ, phát ra lời từ tận đáy lòng của mình:

Tào thừa tướng, trẫm thật sự không biết pháp thuật! Trẫm chỉ là trong mộng được Cao Hoàng Đế dạy ba quyển thiên thư mà thôi a!

Tào thừa tướng, trẫm đã nói ngươi cách xa quả phụ, ngươi lại không nghe...

Tào thừa tướng, Trương Tế, Quách Phiếm, Lý Giác, Lưu Diêu, Dương Phụng, Hàn Xiêm, Viên Thuật, Tôn Sách, Viên Thiệu... Bọn họ thật sự không phải là trẫm trù chết, vận mệnh bọn họ đã như vậy, cho nên ngươi không cần sợ!

Tào thừa tướng, mau mau đứng lên, trẫm thật sự không biết pháp thuật khởi tử hồi sinh, lệnh lang Tào Xung vẫn chưa chết hẳn, lại cho trẫm cứu về rồi, trẫm thật không phải là thần tiên sống a!

Khổng Minh, Công Cẩn, Trọng Đạt, Sĩ Nguyên... Trẫm đã nói rồi, trẫm không biết pháp thuật, trẫm không phải Thần Hoàng gì cả, các ngươi quỳ bái nữa!